Toy Studio since 1995... Thailand\'s No.1 Original Models Store.

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลการชำระเงินของร้านค้า

  • โอนเงินผ่านธนาคาร
  • เงินสด
  • วีซ่า การด์
  • มาสเตอร์ การด์
  • อเมริกันเอ็กซเพรส
  • มันนี่แกรม

สามารถชำระเงินมาได้ผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

scb ธนาคารไทยพาณิชย์
อธิสรรค์ ศุภเลิศหิรัญชัย
172-2-03264-8
ออมทรัพย์
tfb ธนาคารกสิกรไทย
ฉัฐวัฒน์ เฉลียวศรี
799-2-71811-5
ออมทรัพย์
tmb ธนาคารทหารไทย
อธิสรรค์ ศุภเลิศหิรัญชัย
001-7-37474-5
ออมทรัพย์
bkb ธนาคารกรุงเทพ
อธิสรรค์ ศุภเลิศหิรัญชัย
170-0-55384-3
ออมทรัพย์